דפוסי הגירה בערים המעורבות בישראל: היבטים חברתיים-כלכליים