הגידול במספר המפרנסים והשלכותיו על הכנסות משקי הבית