סיוע חומרי לאנשים החיים בעוני: סקירה היסטורית ומגמות נוכחיות