לדוח מצב המדינה של שנים קודמות:

הדוח השנתי על הקצאת משאבים לשירותים החברתיים 1986-1987 הוא הרביעי המוצא לאור על-ידי המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל. השנה מתייחס הניתוח לא רק להוצאה הממשלתית לשירותים החברתיים ולהוצאה הלאומית לחינוך ולבריאות אלא גם לאוכלוסיות היעד לפי גיל בשירותים לתחומיהם.

דוח שנתי זה משקף את המאמץ להציג ליד תיאור וניתוח הוצאות הממשלה וההוצאה הלאומית לשירותים החברתיים גם מסקנות הנובעות מטיבה של ההוצאה הציבורית-חברתית בתקופה של אילוצים כלכליים מיוחדים. המסקנות מצביעות על בעיות וסוגיות מרכזיות בתחומים השונים של השירותים החברתיים, המחייבות, לדעת החוקרים, התייחסות והחלטות של מעצבי המדיניות הכלכלית חברתית בעת הזאת, והיערכות מכוונת יותר לטווח הבינוני והארוך יותר.

הפרסום ימסר לפי דרישה.

פרקי הספר