לדוח מצב המדינה של שנים קודמות:

הדו"ח החדש מנתח את ההתפתחויות הכלכליות-חברתיות בישראל בשנים האחרונות תוך התמקדות בשנה האחרונה. לדבריו, המשק הישראלי נמצא בקיפאון עמוק.

אחד הביטויים לנסיגה הכלכלית הוא גודל התוצר לנפש, שרק לפני מספר שנים הציב את ישראל במקום מכובד בין ארצות אירופה. היום ישראל רחוקה ממיקום זה. הדו"ח מציין, תוך שימוש בטבלאות וגרפים רבים, כי המדיניות הכלכלית של הממשלה הנוכחית מוכתבת ע"י תפיסה כלכלית-חברתית הסוברת כי יש להפחית, ככל האפשר, את חלקה של המדינה בכלכלה הלאומית בכלל ואת חלקם של תשלומי ההעברה בפרט. מדעני חברה וכלכלה רבים, וגם גורמים פוליטיים, רואים במדיניות זו סכנה למרקם החברתי-כלכלי בישראל.

פרקי הספר