לדוח מצב המדינה של שנים קודמות:

“דוח מצב המדינה – חברה, כלכלה ומדיניות בישראל” מסדרת סינגר הוא הפרסום המרכזי של מרכז טאוב. הדוח כולל נקודת מבט היסטורית ובין-לאומית ייחודית על התוואי הכלכלי והחברתי ארוך הטווח שישראל מתקדמת בו, מדגיש את הגורמים העיקריים המשפיעים עליו, ומציע חלופות מדיניות. הדוח מעניק לציבור הישראלי ולקובעי המדיניות נקודת מבט רחבה ומעמיקה על סוגיות רלוונטיות בתחום החברתי-כלכלי, ומתבסס על מחקרים בנושאי כלכלה, חינוך, עבודה, בריאות, רווחה ועוד.

דוח מצב המדינה 2014 מרכז 13 מחקרים מקוריים ופורצי דרך בתחומי החברה, הכלכלה, התעסוקה, החינוך, הרווחה, הבריאות וההוצאות הציבוריות. הדוח נפתח בבדיקת ההוצאות וההכנסות של משקי בית בישראל, ושופך אור על ההבדלים בין המגזרים השונים בתחום זה. שוק הדיור בישראל עומד במרכזו של מחקר אחר, המתעמק בעליית מחירי הנדל"ן, במגמות בבעלות על דירות ובהמלצות למדיניות להרחבת היצע הדיור. שני פרקים עוסקים בשוק העבודה בישראל. הראשון מביניהם מציע ניתוח והצעות לרפורמה בשוק העבודה המבוססת על מודל ה-Flexicurity הסקנדינבי, והשני בוחן מגמות באי שוויון בשכר. נושאים/מחקרים נוספים הנכללים בדוח הם מגמות במערכת החינוך, כולל תקצוב החינוך והישגי התלמידים; שילוב של יהודים וערבים בבתי הספר; הכלכלה השחורה בישראל; עוני בקרב קשישים בישראל; תקציבי הרווחה לאוכלוסייה המבוגרת; דפוסים של צריכת מזון בישראל; מגמות מימון וכוח אדם במערכת הבריאות; ומערכת הבריאות ותקצובה בהקשר של שיעורי תמותה לעומת מדד המביא בחשבון את יכולת התפקוד ואת איכות החיים.

פרקי הספר