רגישות אקלימית ואסדרה לוקה בחסר: אתגרים בתחום הסביבה והבריאות בישראל

31.12.2023

המחקר נערך במסגרת יוזמת מרכז טאוב למחקר ומדיניות סביבה ובריאות, שפעילותה נתמכת על ידי יד הנדיב מחקרן של מאיה שדה...