מחוז הדרום בישראל: פרופיל חברתי ודמוגרפי

07.06.2021

מחקר זה מתמקד בשינויים בפרופיל החברתי-דמוגרפי והכלכלי של מחוז הדרום בישראל, שכולל בעיקרו את הנגב. פרק המבוא מבהיר כמה נושאים...

האם תחרות רבה יותר משפרת את שירותי הרווחה? מיקור חוץ במשרד העבודה והרווחה

15.12.2017

שירותי הרווחה בישראל עוברים תהליך של הפרטה מאז שנות השמונים, והמגמה אינה נבלמת גם בשנים האחרונות. מחקר שערכו החוקרת שביט...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

התפתחויות בתחום הרווחה

15.12.2016

נושאי רווחה וביטחון סוציאלי לא עמדו במרכז סדר יומה של ממשלת ישראל בשנתיים האחרונות. אף שרמות אי השוויון ותחולת העוני...

מיקור חוץ של שירותי רווחה: מגמות ותמורות

15.12.2016

הפרטתם של שירותי הרווחה בישראל הוא תהליך שנמשך מאז שנות השמונים של המאה הקודמת. פרק זה שופך אור על התופעה...

יעדים והמלצות לממשלה ה-34

21.05.2015

חוקרי המרכז ממפים את האתגרים בתחומים המאקרו-כלכלה, שוק העבודה, החינוך, הרווחה והבריאות, ומפרטים צעדי מדיניות מעשיים שבכוחם להביא לשיפור במישורים...

קראו עוד >
 • צוות מרכז טאוב

הוצאות ממשלתיות במשק המים: תקציב לעומת ביצוע

21.01.2012

זהו מאמר המשך לתקציב הממשלה במשק המים בעשור האחרון (נייר מחקר 11-01)....

קראו עוד >
 • יואב כסלו יוליה קוגן

פערי הכנסות בישראל

22.10.2011

חלק מן האחריות לכך מוטל על מדיניות הקצבאות של הממשלה, אך חלק הארי של פערי ההכנסות נובע מפערים בתעסוקה, בהיקף...

קראו עוד >
 • איל קמחי

תקציב הממשלה במשק המים בעשור האחרון

21.08.2011

 לאחרונה כל ההוצאות של הספקים הגדולים – חברת מקורות ותאגידי המים העירוניים – מכוסות בתשלומי הצרכנים; אולם המדינה עדיין מקצה...

קראו עוד >
 • יואב כסלו יוליה קוגן

חלוקת התקציב – תמונת העדיפויות הלאומיות של ישראל

13.04.2010

 אך זה לא מנע משיעורי העוני ואי-השוויון בישראל לגדול הרבה מעבר למקובל במערב. לאן הלך הכסף? פרק זה מראה את...

קראו עוד >
 • דן בן-דוד

הוצאות הממשלה על השירותים החברתיים – 2007

13.04.2008

עם זאת, דווקא על רקע השיפור הכללי, בולטת עוד יותר מצוקתן של שכבות אוכלוסייה מסוימות, שפירות הצמיחה הכלכלית אינם מחלחלים...

קראו עוד >
 • יעקב קופ ז"ל

סיכום הממצאים – הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2007

13.04.2008

הפרק סוקר את ממצאי המחקר של המרכז בנושאים הבאים: ההתפתחויות הכלכליות;  תעסוקה ושכר; הוצאות  הבריאות; שירותי הרווחה האישיים; מערכת הביטחון...

קראו עוד >
 • יעקב קופ ז"ל

הקטנת גודל הכיתה: משמעויות תקציביות וחינוכיות

20.03.2008

בעבודה המוצגת כאן שני רבדים: רובד אחד בחן את עצם נחיצותה של ההחלטה, לאמור – האם הצורך בתחום זה חמור...

סיכום הממצאים – הקצאת משאבים לשירותים האישיים 2006

13.05.2007

הפרק סוקר ממצאים בנושאים הבאים: חלקה של ההוצאה הציבורית בתוצר; הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים; מערכת החינוך; מערכת הבריאות; שירותי...

קראו עוד >
 • יעקב קופ ז"ל

הוצאות הממשלה על השירותים החברתיים – 2006

13.05.2007

בינתיים, האירועים הביטחוניים בקיץ 2006 קטעו את הצמיחה הכלכלית המואצת, ויצרו מציאות מדינית-ביטחונית המחייבת חשיבה חדשה לגבי סדר העדיפויות בהקצאת...

קראו עוד >
 • יעקב קופ

הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים – 2005

13.12.2005

הדילמות של המדיניות הכלכלית-החברתית נותרו אפוא בעינן: האם די במדיניות מקרו-כלכלית מעודדת צמיחה, כדי לקדם את רווחתן של אוכלוסיות חלשות?...

קראו עוד >
 • יעקב קופ ז"ל

הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים – 2004

13.04.2005

הבדלים גדולים בין התכנון ובין הביצוע עשויים להיות פועל יוצא מהשתנות הנסיבות, אך בה במידה הם גם יכולים ללמד על...

קראו עוד >
 • יעקב קופ ז"ל

שיקולים לקביעת הגודל הרצוי של המגזר הממשלתי

13.12.2003

למעשה נשענת המדיניות להקטנת המגזר הציבורי על שתי הנחות יסוד שונות, שהתערבבו יחד בתכנית האוצר ובדיון הציבורי: האחת היא, שישראל...

קראו עוד >
 • צבי זוסמן

הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים – 2003

13.12.2003

התקציב מגלם לכאורה את התפיסות הכלכליות והאידיאולוגיות של העומדים בראש המערכות הכלכליות והפוליטיות, אך יש לזכור שבגרסתו הסופית התקציב הוא...

קראו עוד >
 • יעקב קופ ז"ל

הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים – 2002

13.12.2002

בהתאם לכך, הפעולות הנעשות על-ידי הממשלה בתחום החברתי מבטאות את מדיניותה בכל אחד מהתחומים הללו. הדבר מתייחס הן לגודלו הכולל...

קראו עוד >
 • יעקב קופ ז"ל

מדיניות הממשלה במשק במשבר

10.12.2002

המשבר חריף יותר בעוצמתו ונבדל מהמיתון בגורמיו העיקריים, מלחמה ממושכת עם הפלסטינים, וקריסת תעשיית ההיי-טק הישראלית בעקבות המשבר העולמי שפקד...

קראו עוד >
 • צבי זוסמן

קווי מדיניות להחייאת יישובי הבדואים

21.06.2002

המאמר שלפנינו עוסק בתהליך העיור, בהצלחה המוגבלת שלו, ובהצעות לפיתוח אסטרטגיה שתוכל להביא לתיקון המצב. המחבר כתב מחקר מקיף במרכז...

קראו עוד >
 • הרווי ליטוויק

אוכלוסייה ומשאבים בערים הגדולות

22.03.2001

בהמשך לכך נבדק, האם ההשתתפות של משרדי הממשלה מתחשבת בהבדלים ומסייעת לערים, שמצבן קשה יותר, כתוצאה מהרכב האוכלוסייה המחייב יתר...

קראו עוד >
 • אריה הכט מרינה קונין

להגברת מעורבותה החברתית של הממשלה במשטר של כלכלת שוק

22.11.2000

יעד מרכזי נוסף הוא "צמצום אי-השוויון בחלוקת ההכנסות הכלכלית". ועוד הודגש כי היעד המרכזיהינו "התבססות המשפחות בעשירונים הנמוכים על הכנסה...

קראו עוד >
 • ארנון גפני צבי זוסמן

הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים – 2000

10.11.2000

הפעולות הקונקרטיות היוצאות אל הפועל במימון הממשלה אמורות לבטא את ההתגלמות הממשית של ההצהרות המילוליות. לכן, אף שהיקף התקציב  והרכבו...

קראו עוד >
 • יעקב קופ ז"ל

פריון גבוה כתנאי לצמיחה בת-קיימא

21.12.1999

שאלה מרכזית היא, כמובן, האם הרמה הנמוכה של הפריון במשק הישראלי נקבעה על-ידי גורמים שאינם בשליטה ישירה של המדיניות הכלכלית...

קראו עוד >
 • צבי זוסמן

הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים – 1997

20.11.1997

בישראל, כמו בכל מדינות הרווחה המערביות המודרניות, קיימת מערכת שירותים חברתיים המופעלים על-ידי מספר גורמים: ממשלה, מוסדות ללא כוונת רווח,...

קראו עוד >
 • ג'ימי וינבלט יוסף קטן יואל בלנקט נחום בלס יעקב קופ

ההוצאה החברתית והרכבה – 1997

20.11.1997

מעורבות הממשלה במתן שירותים (בייצורם הישיר או במימונם) ובהענקת תשלומי העברה מוצדקת בדרך כלל בטיעונים מוסריים, אידיאולוגיים ובטיעונים כלכליים טהורים....

קראו עוד >
 • יעקב קופ

הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים 1996

20.02.1997

דין וחשבון זה מנתח את ההוצאה הממשלתית על שירותים חברתיים בשנת 1996 ואת התקציב לשנת 1997. ניתוח הממצאים מתייחס גם...

קראו עוד >
 • ג'ימי וינבלט

הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים 1992-1993

21.07.1993

הפרק מציג את הרקע הכלכלי במשק בראשית שנות התשעים ובמיוחד ב-1992, ובוחן את רמת ההוצאה הממשלתית המתוכננת ליעדים חברתיים לשנת...

קראו עוד >
 • ג'ימי וינבלט יואל בלנקט

הוצאות הממשלה בתחום החברתי, 1988-1989

20.11.1989

הממדים הללו נסקרים הן בנקודת הזמן האמורה, והן על רקע הגדלים המקבילים בעבר, ובעיקר על-פני שנות השמונים. המאמר מופיע כפרק...

קראו עוד >
 • יעקב קופ יואל בלנקט דלית נחשון-שרון

עלות והקצאה של שירותים – עדיפויות במדיניות חברתית

20.04.1987

הקיצוצים שמנסים לבצע במתן שירותים אלה, והנסיונות להטיל חלק ממימון השירותים על מקבלי השירותים, נתקלים בהתנגדות נמרצת מחוגים שונים. המודדים...

קראו עוד >
 • חיים ברקאי

ההוצאה הלאומית לשירותים חברתיים

20.04.1987

הסקירה ההיסטורית וההשוואה הבינלאומית נועדו להכניס את הדיון במה שמכונה בציבור "קיצוצים" לתוך פרספקטיבה מתאימה: מה קרה לרמת הפעילות בשירותים...

קראו עוד >
 • גור עופר