ברוכים הבאים לאתר www.taubcenter.org.il (להלן, "האתר") שמפעיל מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל (חל"צ) (שיכונה להלן, "מרכז טאוב", "אנחנו" או "אנו"). תודה על הביקור באתר.

קבלת תנאי השימוש

לפני השימוש באתר יש לקרוא את תנאי השימוש האלה ("תנאי השימוש") בתשומת לב. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מהווים הסכמים מחייבים בין מרכז טאוב ובינך. הביקור באתר מהווה הסכמה שלך להיות כפוף/ה לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות שלנו ולכל מסמכי המדיניות האחרים שנפרסם באתר מעת לעת, המשולבים בזאת בדרך של הפניה.

אין להשתמש באתר בלי להסכים לכל תנאי השימוש או למדיניות הפרטיות.

פרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד; יש לעיין במדיניות הפרטיות שלנו על מנת להבין טוב יותר את המחויבות שלנו לשמירה על פרטיותך.

השימוש באתר מהווה התחייבות שלך:

  • שיש לך הכשירות המשפטית המתאימה להתקשר בתנאי שימוש אלו וליצור הסכם מחייב, עבורך או עבור האדם או הישות שבשמם את/ה משתמש/ת באתר, ושהשימוש שלך באתר יהיה רק למטרות חוקיות ובהתאם לתנאי השימוש; שאת/ה מצהיר/ה ומתחייב/ת שהגעת לגיל החוקי באזור השיפוט שלך על מנת להתקשר בהסכם מחייב; שלא תשתמש/י באתר ביודעין להפר כל חוק, תקנה או פקודה או כל זכות של מרכז טאוב או צד שלישי כלשהו; וכי כל מידע שתספק/י לנו או באמצעות השימוש באתר יהיה שלם, מדויק ועדכני בכל עת.
  • לא להעתיק, לשנות, ליצור עבודות נגזרות, להוריד, לעבד, לבצע הנדסה לאחור, לחקות, להגר לשירות אחר, לתרגם, להדר או לפרק את האתר או כל תוכן שמוצע באתר בכל צורה; ולא להציג בפומבי, לבצע, לשדר או להפיץ איזה מהנ"ל ללא אישור מוקדם בכתב והסכמה מפורשת של מרכז טאוב ו/או כפי שתנאי השימוש מתירים במפורש.
  • לא להשתמש בכל "רובוט", "עכביש" או מכשיר אוטומטי, תוכנה, קוד, אלגוריתם או מתודולוגיה או כל תהליך ידני דומה או שווה ערך כדי לגשת, לרכוש, להעתיק או לנטר כל חלק של האתר (או הנתונים שלו) או לשכפל או להתערב בכל דרך במבנה הניווט או בתצוגה של כל חלק של האתר; ולא להשיג או לנסות להשיג חומרים, מסמכים, שירותים או מידע בכל אמצעי שאינו זמין באתר במכוון.
  • לא לפעול באופן שפוגע ו/או עשוי להיתפס כפוגע במוניטין של מרכז טאוב או שעשוי לגרום למרכז טאוב נזק או פגיעה במוניטין.
  • לא להתחזות לכל אדם או ישות או לספק לאתר מידע שקרי, במישרין או בעקיפין, או לבצע כל מניפולציה אחרת על מנת להסוות את זהותך או את מקורה של כל הודעה או שידור שתשלח/י למרכז טאוב ו/או למשתמשים אחרים.
  • לא לבצע חיפוש הפוך, מעקב או ניסיון לעקוב אחר משתמש אחֵר של האתר או להפריע באופן אחר או להפר כל זכות לפרטיות או זכויות אחרות של משתמש אחר או לקצור או לאסוף מידע מזהה אישי על גולשים או משתמשים אחרים באתר מבלי לקבל מהם הסכמה מפורשת לכך.
  • לא להעלות לאתר או להשתמש או באופן אחר לתכנן, לפתח, להפיץ ו/או לשדר באופן אחר או להפעיל כל וירוס, תולעת, סוס טרויאני, פצצת זמן, web bug, רוגלה, נוזקה או כל קוד, קובץ או תוכנת מחשב אחרים שנועדו לפגוע או לחטוף את הפעולה של כל חומרה, תוכנה או ציוד תקשורת או כל רכיב או קוד אחר שגורם או עשוי לגרום נזק, הפרעה או פלישה.
  • לא למכור, לתת רישיון או לנצל לכל מטרה מסחרית כל שימוש או גישה לתוכן המפורסם באתר, למעט כפי שמותר במפורש בתנאי שימוש אלו.
  • לא להסיר או לשנות כל הודעות לגבי זכויות יוצרים, סימני מים, מגבלות וסימנים המעידים על זכויות קניין של מרכז טאוב או של מי ממקבלי הרישיון מאיתנו, לרבות סימן כל הזכויות שמורות [©], רישיון קריאייטיב קומונס [(cc)] או סימנים מסחריים [® או ™] הכלולים בכל תוכן המפורסם באתר או מלווים אותו.
  • לא להפר, לנסות להפר או לא לציית באופן אחר לתנאי שימוש אלו או לכל חוקים או דרישות החלים על השימוש שלך באתר.

אי ציות שלך לאיזה מהסעיפים הנ"ל או מצג שווא מצידך בקשר לשימוש באתר עשוי להוביל לביטול מיידי של כל זכות שלך לגשת לאתר מבלי לגרוע מכל תרופה אחרת על פי כל חוזה או דין.

קניין רוחני

כל הזכויות, הבעלות והעניין באתר ולאתר, לרבות כל החומרים שניתן להגן עליהם בזכויות יוצרים או כל תוכן שחלות או עשויות לחוק עליו זכויות קניין רוחני על פי כל דין (לרבות כל עבודת אמנות, גרפיקות, תמונות, תבניות אתר, וידג'טים, עבודות ספרות, קוד מקור וקוד אובייקט, קוד מחשב [כולל html], יישומים, שמע, מוזיקה, סרטונים ומדיה אחרת, עיצובים, אנימציות, ממשקים, מראה ותחושה של האתר, שיטות, מוצרים, אלגוריתמים, נתונים, תכונות אינטראקטיביות ואובייקטים, כלים ושיטות לפרסום ורכש, אמצאות, סודות מסחר, לוגואים, שמות מתחם, כתובות URL ניתנות להתאמה אישית, סימני מסחר, סימני שירות, שמות מסחר ומזהים קנייניים אחרים, בין רשומים ובין שאינם רשומים, בין שניתן לרשום אותם ובין שלא ניתן – להלן יחד, "קניין רוחני") וכל הנגזרות שלהם הם בבעלות ו/או ברישיון של מרכז טאוב. תנאי השימוש אינם מעניקים כל זכות או עניין בקניין הרוחני של מרכז טאוב (או בכל חלק שלו) למעט הזכות להשתמש באתר בהתאם לתנאי השימוש האלה. דבר בתנאי השימוש לא יהווה המחאה או ויתור על זכויות הקניין הרוחני של מרכז טאוב על פי כל דין.

מבלי לגרוע מזכויות הקניין הרוחני של מרכז טאוב כפי שתוארו לעיל או להגביל אותן, בהתחשב באופי הפעילויות של מרכז טאוב הכולל הפצת מידע מסוים בעל ערך חברתי שנועד להיטיב עם הציבור, אנו מבינים שיכול שייעשה שימוש בתוכן האתר בהתאם לחריגים של "שימוש הוגן" על פי כל דין (למשל מחקר פרטי, מחקר, ביקורת, דיווח עיתונאי, סקירה, ציטוט או לימוד ובחינה במוסדות חינוך). מובהר בזאת כי עבור כל השימושים האלה המותרים על פי חוק בתוכן המפורסם באתר, מרכז טאוב שומר במפורש את כל הזכויות המוסריות בתוכן כזה, והמשמעות היא, בין היתר, שעליך להעתיק או לשכפל את התוכן הזה מבלי להשפיע על הדיוק שלו, לכלול הפניה מתאימה למרכז טאוב ולכותבים, או להבטיח את שלמוּת התוכן הזה באופן אחר.

שירותים של צדדים שלישיים

האתר עשוי לתת לך גישה לאתרים של צדדים שלישיים ו/או לאפשר לך להתקשר ולרכוש שירותים או מוצרים כלשהם של צדדים שלישיים (להלן יחד, "שירותים של צדדים שלישיים"). את/ה מאשר/ת ומסכים/ה כי לגבי שירותים של צדדים שלישיים, בכל אופן שבו יוצעו לך, מרכז טאוב פועל רק בתור מתווך בינך ובין השירותים של צדדים שלישיים, ולא נותן חסות בשום צורה לשום שירותים של צדדים שלישיים כאמור ולא יהיה אחראי או יחוב לגביהם. כל שימוש באותם שירותים של צדדים שלישיים יהיה על אחריותך בלבד ויהיה כפוף לאותם לתנאים משפטיים שחלים על אותם שירותים של צדדים שלישיים, ואנו ממליצים לך לעיין בהם לפני ההתקשרות עם השירותים.

הסרת אחריות

השימוש באתר, בתוכן הזמין באתר או בכל שירותים המוצעים באמצעות האתר יהיה על אחריותך בלבד, והשירותים מסופקים כמות שהם וכפי שהם זמינים. מרכז טאוב מתכחש במפורש לכל אחריות מכל סוג, מפורש או משתמע, כולל, אך לא רק, אחריות משתמעת לגבי יכולת סחירות, התאמה למטרה מסוימת והיעדר הפרה. איננו מבטיחים כי: (א) האתר או כל תוכן או שירותים המוצעים באמצעות האתר יעמדו בדרישות שלך; (ב) השימוש שלך באתר יהיה נקי מהפרעות, מהיר, מאובטח או נקי מטעויות; וכן (ג) איכות כל טובין, מוצרים, שירותים, מידע או חומרים אחרים שתקבל/י מהאתר או דרכו יעמדו בציפיות שלך. כל חומר, שירותים ו/או חומרים אחרים שתהיה אליהם גישה, שיורדו או שיתקבלו באופן אחר באמצעות השימוש באתר נעשה בהתאם לשיקול הדעת שלך ועל אחריותך, והאחריות הבלעדית על כל נזק שייגרם למערכת המחשב ו/או התקן אחר שלך (אלקטרוני או אחר) שבו השתמשת כדי לגשת לאתר, או כל אובדן נתונים שנובע מהורדה של כל תוכן, שירותים ו/או חומרים אחרים היא שלך; וכן (ג) אף מידע, בעל פה או בכתב, שקיבלת מהאתר או דרכו לא ייצור כל אחריות שלא נקבעה במפורש בתנאי שימוש אלו.

הגבלת אחריות

במידה המרבית המותרת על פי כל דין, מרכז טאוב מתכחש לכל אחריות לכל אובדן רווחים, אובדן נתונים, עלות רכש טובין או שירותים חלופיים, או נזקים ישירים, עקיפים, מקריים, מיוחדים, עונשיים, מופתיים או תוצאתיים מכל סוג שהוא, בין לפי תיאוריה משפטית ובין תחת חוזים, עוולות, נזיקין, אחריות קפידה, רשלנות או אחרת הנובעים או קשורים לאתר זה, לכל תוכן באתר או תוכן שניתן לגשת אליו באתר, או כל שירותים של צדדים שלישיים שקשורים בו.

שיפוי

את/ה מסכים/ה להגן, לשפות ולפצות אותנו מפני כל תביעות, פיצויים, חיובים, הפסדים, חבויות, עלויות, חובות והוצאות (לרבות שכר טרחה לעורכי דין) שינבעו מהפרה שלך של: (א) כל תנאי בתנאי שימוש אלו או במדיניות הפרטיות; (ב) כל זכות של צד שלישי כלשהו לרבות כל זכויות יוצרים, קניין או פרטיות; או (ג) כל דין.

שונות

תנאי שימוש אלו (לרבות מדיניות הפרטיות) הם מלוא ההסכם בינך ובינינו לגבי השימוש שלך באתר וגוברים על כל מסרים והבנות קודמים או מקבילים (בין בעל-פה, בכתב או אלקטרונית) בינך ובין מרכז טאוב לגבי האתר והשימוש שלך בו. אם ייקבע שכל הוראה בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות אינה חוקית או אינה אכיפה, ההוראה תוגבל או תימחק במידה המינימלית הדרושה על מנת שתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ישמרו על תוקפם המלא ויהיו אכיפים מכל היבט אחר.

תנאי שימוש אלו הם אישיים עבורך ולא ניתן להמחותם, להעבירם או לתת רישיון משנה בהם למעט בהסכמה מראש מאיתנו. אנחנו רשאים להמחות, להעביר או להאציל איזו מן הזכויות והחובות שלנו לפי תנאי השימוש ללא הסכמתך.

אי אכיפה מצידנו של כל חלק בתנאי השימוש האלה לא יהווה ויתור שלנו על הזכות לאכוף מאוחר יותר את החלק הזה או כל חלק אחר בתנאי השימוש. ויתור על ציות בכל מקרה מסוים אין משמעותו שוויתרנו על ציות עתידי. על מנת שכל ויתור על ציות לתנאי שימוש אלו יהיה מחייב עלינו לתת לך הודעה בכתב על הוויתור באמצעות אחד מהנציגים המורשים שלנו.

על תנאי השימוש האלה והשימוש שלך באתר יחולו חוקי מדינת ישראל והם ישמשו לפרשנותם, למעט כל כללי המשפט הבינלאומי הפרטי שאחרת היו חלים, ואשר היו מובילים להחלה של חוקים באזור שיפוט מחוץ לישראל. לבתי המשפט שנמצאים בתל אביב, ישראל, תהיה סמכות שיפוט בלעדית על כל סכסוך שיעלה בקשר לתנאי שימוש אלו. את/ה ומרכז טאוב מסכימים בזאת במפורש לסמכות שיפוט אישית של בתי המשפט של תל אביב בישראל ומוותרים במפורש על כל זכות להתנגד לסמכות שיפוט אישית זו או להתאמת הפורום.

בכפוף לכל דין, כל סכסוך בינך ובין מרכז טאוב ייפתר רק באופן אישי ולא תהיה לך זכות להגיש כל תביעה כנגד מרכז טאוב בתור תובע או חבר בתובענה ייצוגית, מאוחדת או מייצגת (או בכל הליך משפטי אחר המתנהל על ידי קבוצה או נציגים בשם אחרים). יש להעלות כל תביעה הקשורה בתנאי שימוש אלו בתוך שנה. תקופת השנה מתחילה במועד שבו ניתן היה להגיש את התביעה לראשונה. אם לא תוגש, התביעה חסומה לצמיתות. הדבר חל עליך ועל יורשיך.

מרכז טאוב רשאי לשנות, להשעות, לעדכן, להגביל גישה או לבטל את האתר ו/או לשנות את תנאי השימוש האלה גם ללא הודעה מוקדמת – בכל עת ובכל אופן. המשך השימוש שלך באתר לאחר החלת כל שינוי בתנאי שימוש אלו מהווה קבלה של השינויים, אשר יחולו על המשך השימוש שלך באתר בעתיד. השימוש שלך באתר כפוף לתנאי השימוש התקפים בעת השימוש. אנו ממליצים לך לעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות לעיתים קרובות על מנת להעריך באופן מלא את הזכויות והחובות שלך בקשר לשימוש שלך באתר.

 

עדכון אחרון: 2 ביוני, 2021