סיכום הממצאים – הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2003

22.12.2003

סיכומים בנושאים הבאים: ההוצאה הממשלתית; מערכת החינוך; שירותי בריאות; שירותי רווחה אישיים; סוגיות נבחרות. המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

אי-שוויון בחינוך בישראל

22.12.2003

בדיון ברקע החברתי-כלכלי התייחסנו בעיקר למרכיב השכלת ההורים, או למדד הטיפוח, המפורסם לגבי מוסדות החינוך, ולמדד החברתי-כלכלי של יישובים, שפותח...

אי-שוויון בחינוך בישראל

20.12.2003

התיאור מאפשר להצביע על המגמות העיקריות של ההתפתחות והוא מהווה בסיס לניסיון להסביר את דרכי היווצרות אי-השוויון בחינוך. הדיון בתהליכים...

סקר שירותי רווחה – 2003

15.12.2003

הסקר מהווה כלי משלים לניתוח ההקצאה לשירותים חברתיים, בהציגו את חוות דעתם של מקבלי השירותים – כלל הציבור. כמדי שנה...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

שירותי רווחה אישיים – 2003

15.12.2003

במצב שבו לא קטנו צרכיה של האוכלוסייה הנזקקת לתמיכה, וכאשר התמיכות הישירות צומצמו, סביר לצפות לגידול בביקוש לשירותי רווחה אישיים....

קראו עוד >
  • יעקב קופ

מערכת הבריאות – 2003

14.12.2003

ראשית נסקור את התפתחות השירותים ומימונם, תוך בחינת שתי החטיבות העיקריות של המערכת, מערך בתי-החולים ומכלול השירותים האמבולטוריים, הניתנים בעיקר...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

מנגנון הקפיטציה הישראלי וההקצאה הציבורית לשירותי רפואה בישראל

14.12.2003

מאחר שמנגנון הקפיטציה הוא אמצעי מרכזי להקצאת מקורות מימון ציבוריים למערכת הבריאות, הוא גם מכשיר מרכזי ליישום מדיניות במערכת. מבנה...

הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים – 2003

13.12.2003

התקציב מגלם לכאורה את התפיסות הכלכליות והאידיאולוגיות של העומדים בראש המערכות הכלכליות והפוליטיות, אך יש לזכור שבגרסתו הסופית התקציב הוא...

קראו עוד >
  • יעקב קופ ז"ל
טענו עוד...